Algemene Voorwaarden

Thuiskoken-Zundert, gevestigd te Zundert, Kapelakker 43, 4881 BT, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer: 60873264 stelt voorop dat hij zich altijd zal inspannen om zijn hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening te bieden en dat hij zich tot het uiterste zal inspannen voor de tevredenheid van zijn klanten.

Artikel 1              Definities

1.1 Opdrachtgever: consument (natuurlijk persoon) of bedrijf (rechtspersoon) die aan Thuiskoken-Zundert, opdracht verleent tot het uitvoeren van de door Thuiskoken-Zundert aangeboden diensten; 1.2 Opdrachten: de bij de overeenkomst afgesproken zaken, omvattend de producten en diensten die geleverd worden door Thuiskoken-Zundert, die ten uitvoer dienen te worden gebracht of uitgevoerd zijn op (een) bepaalde datum(s);

1.3 Diensten: alle door opdrachtennemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder werkzaamheden als zelfstandig werkend kok, sous-chef en chef-kok alsmede alle andere ten behoeven dan de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;

1.4 Factuursom: Het totale bedrag dat de opdrachtgever dient te voldoen bij een overeengekomen Opdracht.

Artikel 2              Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot levering van producten en/of diensten, welke worden uitgebracht, respectievelijk aangegaan door Thuiskoken-Zundert;

2.2 Deze algemene voorwaarden worden vóór het tot stand komen van een Opdracht door Thuiskoken-Zundert aan Opdrachtgever verstrekt. Door het verstrekken van de Opdracht verklaart Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden, en verklaart hij zich akkoord met de inhoud.

2.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen;

2.4 Op overeenkomsten aangegaan door Thuiskoken-Zundert zijn nimmer algemene voorwaarden, inkoopvoorwaarden of soortgelijke documenten van Opdrachtgever van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen;

2.5 Niet alleen Thuiskoken-Zundert, maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige Opdracht voor Opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

Artikel 3              Offertes

3.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is vastgelegd;

3.2 Een offerte heeft een geldigheid van 14 dagen, daarna vervalt de offerte;

3.3 Alle offertes zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief andere heffingen en reiskosten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen;

3.4 Een opdracht komt tot stand na schriftelijke bevestiging van beide partijen;

3.5 Offertes zijn op basis van voorcalculatie en nimmer bindend;

3.6 Indien Thuiskoken-Zundert een vergoeding van meer dan € 500,00 exclusief BTW offreert is zij gerechtigd om 50% van het geoffreerde bedrag als aanbetaling te factureren voordat de opdracht uitgevoerd zal worden;

3.7 Indien Opdrachtgever na het uitbrengen van een offerte door Thuiskoken-Zundert een wijziging van de Opdracht verlangt, zal Thuiskoken-Zundert gerechtigd zijn om de vergoeding voor de Opdracht aan te passen, en eventueel een voorschot van 50% te factureren voordat de uitvoering van de Opdracht aanvangt indien de aangepaste vergoeding het bedrag van € 500,00 exclusief BTW te boven gaat.

3.8 Indien Thuiskoken-Zundert bij het uitvoeren van de Opdracht geconfronteerd wordt met onvoorziene en/of uitzonderlijke kosten en/of prijswijzigingen, is zij gerechtigd om deze bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 4              Uitvoering van de overeenkomst

4.1 De gesloten overeenkomsten leidt voor Thuiskoken-Zundert tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Thuiskoken-Zundert gehouden is zijn verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Thuiskoken-Zundert verlangt kan worden;

4.2 Omdat Thuiskoken-Zundert werkt met natuurlijke producten, kan zij niet garanderen dat het door haar opgeleverde resultaat voor iedere Opdrachtgever gelijk zal zijn. Afbeeldingen van door Thuiskoken-Zundert bereidde gerechten dienen slechts ter indicatie. Een opdrachtgever kan hier nimmer rechten aan ontleden.

4.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Thuiskoken-Zundert het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met Opdrachtgever geschieden;

4.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Thuiskoken-Zundert aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig worden verstrekt;

Artikel 5              Factureren en betalen

5.1 Facturering door Thuiskoken-Zundert geschiedt na voltooiing van de Opdracht.

5.2 Indien de uitvoering van een Opdracht een termijn beslaat die langer duurt dan een week, kan Thuiskoken-Zundert wekelijks factureren. Als de aard van de opdracht dit verlangt kan de facturering ook maandelijks plaatsvinden, indien partijen dit schriftelijk overeenkomen;

5.3 Betalingen en aanbetalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Deze termijn geldt als fatale termijn;

5.4 Indien Opdrachtgever de factuur niet binnen de onder het derde lid van dit artikel genoemde betalingstermijn heeft betaald, zal Thuiskoken-Zundert een betalingsherinnering voor de betreffende factuur toezenden, waarin Opdrachtgever nogmaals in de gelegenheid wordt gesteld om de factuur binnen een termijn van 14 dagen te betalen, zonder bijkomende kosten.

5.5 Indien Opdrachtgever na de tweede betalingstermijn van 14 dagen nog steeds met betrekking tot de betaling van de factuur in gebreke blijft, is Thuiskoken-Zundert gerechtigd om incassokosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen, op grond van de wet en het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, volgens de volgende staffel:

Bedragen tot en met € 2.500,00:                                                         15% van het factuurbedrag

Bedragen van € 2.500,01 tot en met € 5.000,00:                             10% van het factuurbedrag

Bedragen van € 5.000,01 tot en met € 10.000,00:                           5% van het factuurbedrag

Bedragen van € 10.000,01 tot en met € 190.000,00:                      1% van het factuurbedrag

Bedragen vanaf € 190.000,01:                                                              0,5% van het factuurbedrag

Ongeacht de bovenstaande staffel zal Thuiskoken-Zundert, indien zij incassokosten in rekening brengt, altijd een minimum van € 40,00 en een maximum van € 6.775,00 hanteren.

5.6 Ingeval tijdige betaling van een tussentijdse factuur of aanbetaling uitblijft is Thuiskoken-Zundert gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden;

5.7 Facturering zal plaats vinden op basis van nacalculatie tenzij anders is overeengekomen.

5.8 Indien Opdrachtgever een door Thuiskoken-Zundert verstuurde factuur betwist, dient hij dit binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst van de factuur bij Thuiskoken-Zundert aan te geven. Na deze termijn zullen klachten over de inhoud van de factuur niet meer in behandeling worden genomen. Betwisting van een factuur schort de betalingsverplichting van de factuur niet op.

5.9 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om het verschuldigde factuurbedrag te verrekenen met een betaling die Thuiskoken-Zundert hem verschuldigd is of waarvan hij veronderstelt dat deze aan hem verschuldigd is, behoudens nadrukkelijke toestemming door Thuiskoken-Zundert.

Artikel 6              Annulering

6.1 Indien Opdrachtgever een Opdracht annuleert op een termijn van langer dan een week voor de aanvang van de uitvoering van de Opdracht, zal Thuiskoken-Zundert geen kosten voor de geannuleerde Opdracht in rekening brengen;

6.2 In geval van annulering van de Opdracht tot 3 dagen voor aanvang van de opdracht zal 40% van de totale geoffreerde som in rekening gebracht worden;

6.3 In geval van annulering van de Opdracht binnen 3 dagen tot de aanvang van de opdracht zal 70% van de totale geoffreerde vergoeding in rekening gebracht worden;

6.4 Bedragen die Opdrachtgever reeds aan Thuiskoken-Zundert als voorschot heeft betaald zullen na een annulering niet door Thuiskoken-Zundert worden terugbetaald. Deze bedragen zullen in mindering worden gebracht op de eventueel verschuldigde annuleringskosten.

6.5 Voor de hierboven genoemde termijnen van annulering wordt de datum gehanteerd waarop Thuiskoken-Zundert de annulering heeft ontvangen.

6.6 De annulering van een Opdracht is alleen geldig als deze schriftelijk wordt gedaan. In dit schrijven dient ten minste de verzenddatum te worden vermeld. Het al dan niet ontvangen van de annulering door Thuiskoken-Zundert ligt in de risicosfeer van de Opdrachtgever.

6.7 Indien Opdrachtgever een gedeelte van de Opdracht annuleert, zal Thuiskoken-Zundert slechts een pro-rata gedeelte van de hiervoor genoemde annuleringskosten in rekening brengen.

Artikel 7              Geheimhouding

7.1 Thuiskoken-Zundert verplicht zich eraan alle vertrouwelijke gegevens en informatie van de opdrachtgever (zoals onder andere bedrijfsgegevens en recepturen) zorgvuldig te bewaren en geheim te houden;

7.2 Opdracht gever verplicht zich eraan alle vertrouwelijke gegevens en informatie van Thuiskoken-Zundert (zoals tarieven, recepturen en opdrachtspecifieke afspraken) zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

Artikel 8              Eigendommen

8.1 Thuiskoken-Zundert zal indien nodig op locatie gebruik maken van eigendommen van Opdrachtgever. In dit geval zal Thuiskoken-Zundert met dezelfde zorg en aandacht omgaan met deze zaken als eigen zaken en eigendommen;

8.2 Alle eigendommen van Thuiskoken-Zundert welke gebruikt worden voor de uitvoering van de Opdracht blijven te allen tijde eigendom van Thuiskoken-Zundert;

8.3 Bij schade of teniet gaan van de aan Opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken zoals genoemd onder het tweede lid van dit artikel zullen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 9              Aansprakelijkheid

9.1 Thuiskoken-Zundert is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Thuiskoken-Zundert is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij

deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. Met name is Thuiskoken-Zundert niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt doordat Opdrachtgever geen of onjuiste gegevens verstrekt met betrekking tot allergieën of dieetwensen van Opdrachtgever of de personen die de door Thuiskoken-Zundert bereidde maaltijden zullen consumeren.

9.2 Thuiskoken-Zundert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan apparatuur en materialen tijdens de diensten, tenzij schade het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Thuiskoken-Zundert of tenzij Thuiskoken-Zundert voor de schade verzekerd is en haar verzekeringspolis de schade dekt;

9.3 In de gevallen waarin Thuiskoken-Zundert jegens Opdrachtgever aansprakelijk is voor schade, op welke grond en in welke vorm dan ook, dan wordt haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar voor de schade uitkeert. Indien de schade waarvoor Thuiskoken-Zundert aansprakelijk wordt gesteld niet gedekt is door haar verzekeraar, wordt het schadebedrag beperkt tot het bedrag dat Thuiskoken-Zundert voor de Opdracht gefactureerd of, indien er nog geen bedrag aan Opdrachtgever gefactureerd is, geoffreerd heeft.

9.4 Thuiskoken-Zundert is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

9.5 Opdrachtgever zal Thuiskoken-Zundert vrijwaren van aansprakelijkheid voor schade geleden door derden bij uitvoering van de Opdracht, tenzij Thuiskoken-Zundert jegens deze derde aansprakelijk zou zijn indien deze algemene voorwaarden tussen haarzelf en deze derde van toepassing zouden zijn.

Artikel 10            Overmacht

10.1 Thuiskoken-Zundert is niet gehouden tot (tijdige) nakoming van de overeenkomst en/of betaling van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever in geval Thuiskoken-Zundert als gevolg van overmacht verhinderd wordt om enige verplichting (tijdig) na te komen;

10.2 In geval Thuiskoken-Zundert als gevolg van een overmacht situatie niet in staat is om (tijdig) aan enige verplichting uit de overeenkomst te voldoen, zal zij Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen;

10.3 Indien Thuiskoken-Zundert bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Thuiskoken-Zundert gerechtig om het reeds geleverde deel c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijke Opdracht.

Artikel 11            Toepasselijk Recht

11.1 De verhouding tussen Opdrachtgever en Thuiskoken-Zundert wordt beheerst door het Nederlandse recht;

11.2 Eventuele, tussen partijen gerezen geschillen naar aanleiding van en/of verband houdende met deze overeenkomst, worden in eerste instantie voorgelegd aan een bevoegde rechter van de rechtbank in het arrondissement waar Thuiskoken-Zundert gevestigd is, behoudens voor zover dwingendrechtelijke regels de bevoegdheid van een andere kantonrechter bepalen.